Bloemendaal, 30 januari 2001
Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services


Betreft: onjuistheden in de berichtgeving rond de bemoeienissen van
              Roel Pieper en Marcel Boekhoorn met Dipro Research.

 

Geachte redactie,

In diverse recente publicaties in de pers over de betrokkenheid van Roel Pieper en
Marcel Boekhoorn bij Dipro Research B.V. (ook wel Fifth Force B.V.), het bedrijf dat
de uitvinding van Jan Sloot verder zou ontwikkelen en op de markt zou brengen,
komen helaas enige feitelijke onjuistheden voor. Deze betreffende onder meer de
omstandigheden rond het vertrek van Roel Pieper bij Philips.

De suggestie wordt gewekt dat Roel Pieper deze uitvinding voor louter persoonlijk
gewin had willen aanwenden en derhalve aan Philips zou zijn onthouden. Dat is
absoluut inkorrekt en wij voelen ons hierdoor in onze persoonlijke integriteit
aangetast. Graag willen wij u op de hoogte stellen van de juiste gang van zaken.

Het besluit van Roel Pieper om bij Philips weg te gaan dateert van eind januari1999,
vele weken voor de eerste ontmoeting met Jan Sloot begin maart 1999. Dit besluit van
Roel Pieper werd louter en alleen genomen vanwege verschil in inzicht over de later
bekend geworden kwestie inzake de settop box strategie van Philips. Het was een
bijna 'publiek geheim' dat deze settop box beslissing een einde gemaakt had aan de
positie en toekomst van Roel Pieper bij Philips.

Vervolgens is er in de pers uitgebreid gespeculeerd over zijn toekomst, ondermeer dat
verschillende grote computerbedrijven Roel Pieper zouden willen aantrekken.
In die periode heeft Roel Pieper inderdaad vele aanbiedingen besproken van o.a.
Compaq, HP en STC uit Californie. Het bedrijf STC (nu SeeBeyond Inc) had reeds in
februari 1999 een schriftelijke (zeer lucratief) aanbod op tafel gelegd.

Roel Pieper werd in zijn functie als senior vice president van Philips door Rene Bickel
en investeerder Marcel Boekhoorn herhaald benaderd terzake de uitvinding van Jan
Sloot. Na enige emails en coordinatie voor een eerste evaluatie, vind begin maart
1999 de allereerste meeting en kennismaking met de vinding van Jan Sloot plaats in
het Philips hoofdgebouw in het bijzijn van Philips Research.

Het moge duidelijk zijn dat deze meeting in alle openheid en in het bijzijn van Philips
Research plaatsvond. Het moge ook duidelijk zijn dat de nodige Philips Research
kennis der materie en hun verdere vakkundigheid basis had moeten zijn voor verdere
ontwikkelingen en evaluatie van de vinding van Jan Sloot. Deze meeting en de
vervolg meeting bij de firma Picus werden vervolgens bijgewoond door nog drie extra
researchers van Philips. Het feit dat Philips Research verschillende mensen op het
project heeft gezet op aandringen van Roel Pieper, moge duidelijk maken dat Philips
Research alle gelegenheid heeft gehad om de vinding te beoordelen.

Philips Research in de persoon van Ir. Carel-Jan van Driel, heeft uiteindelijk zelf
besloten niet met de onderzoekingen verder te gaan. Dhr. Ir. Carel-Jan van Driel heeft
deze beslissing uiteindelijk aan Roel Pieper schriftelijk medegedeeld in April 1999
per email.

Marcel Boekhoorn heeft reeds voor de meeting bij de firma Picus het idee geopperd
dat Roel Pieper bij de vinding betrokken zou kunnen worden vanwege zijn netwerk in
de USA. Marcel Boekhoorn en Roel Pieper namen na de meeting bij firma Picus de
beslissing daarover verder te onderhandelen om te zien of er een basis daarvoor zou
kunnen zijn. Deze onderhandelingen duurden voort tot medio mei 1999. Ook de
onderhandelingen met andere bedrijven werden voortgezet door Roel Pieper tot medio
mei 1999.

De weergave in recente publicaties als zouden Marcel Boekhoorn en Roel Pieper
reeds afspraken voor het toetreden tot Dipro Research hebben gemaakt direkt na de
Picus meeting zijn totaal speculatief en inkorrekt. Marcel Boekhoorn en Roel Pieper
hebben in de maanden volgend op de Picus meeting verhandeld over een mogelijke
betrokkenheid bij Dipro Research. Deze onderhandelingen werden pas in mei 1999
afgesloten.

Pas nadat Roel Pieper bij Philips 18 mei 1999 aankondigt uit dienst te treden, is hij
daarna in de functie van CEO bij Dipro Research gestart. Marcel Boekhoorn en Roel
Pieper hebben gezamenlijk daartoe de dokumenten ondertekend. De kontrakten bij
Dipro Research werden eerst na de aankondiging van de beeindiging van het kontrakt
met Philips getekend door Marcel Boekhoorn en Roel Pieper.

Na het overlijden van Jan Sloot zijn - ondanks inspanningen van de erven Sloot,
Marcel Boekhoorn en Roel Pieper - essentiŽle onderdelen van zijn vinding, waaronder
de broncode, niet ontvangen en niet gevonden. Hierdoor hebben we nooit kunnen
vaststellen ůf, en zo ja, in hoeverre zijn vinding te voltooien was. Marcel Boekhoorn
en Roel Pieper, nog enig ander lid van Dipro Research management team heeft
ooit de broncode kunnen inzien of evalueren, niet voor de dood van Jan Sloot, en niet
daarna.

De laatste AvA van Dipro Research in november 1999 heeft unaniem, zonder
tegenstemmen of onthoudingen, de besluiten genomen om de rechten van Dipro
Research te laten bestaan en ook de aandeelhouders verdeling en rechten en plichten
onveranderd verder te laten bestaan.
Marcel Boekhoorn heeft de verschillende rapporten besproken van de firma Control
Risk, de firma die met de opsporing van de vinding was belast. Volgend op die
bespreking werd unaniem besloten de aktviteiten van Control Risk te stoppen wegens
de geringe kans op het vinden van de broncode.

Daar de AvA rechtsgeldig besloten heeft unaniem de stappen genomen heeft,
bestaat er geen enkele twijfel over de huidige toestand van Dipro Research.
De aandeelhouders van Dipro Research hebben de exact zelfde rechten en plichten
zoals die bestonden aan het einde van de AvA van begin november 1999.

Tenslotte, mocht de broncode ooit alsnog gevonden worden, zullen we op dat moment
opnieuw onderzoeken of deze uitvinding ook nu nog levensvatbaar kan zijn.

De firma Dipro Research bestaat nog steeds in zijn originele vorm en de
aandeelhouders zijn nog volledig in hun rechten en plichten voor de mogelijke
toekomst. Daaronder valt ook de geheimhoudings plicht van de aandeelhouders.

De investeringen en betalingen van o.a. Marcel Boekhoorn en Roel Pieper, totaal
meer dan 10 miljoen gulden, moeten een goede reden zijn voor de mogelijke
voortgang van Dipro Research. De erven Sloot hebben meer als de helft van deze 10
miljoen ontvangen. Dhr Mierop heeft ook minstens 1 miljoen ontvangen, mogelijk
meer. Ook daaruit moge blijken dat Marcel Boekhoorn en Roel Pieper meer dan de
nodige redenen hebben om de vinding verder te ontwikkelen en op de markt te
brengen.

Wij staan voor verdere toelichtingen ter beschikking,

Hoogachtend,Roel Pieper                                                                     Marcel Boekhoorn